عقاید

عقاید ، خداشناسی

آتش جهنم

موضوع: 

به نظر میرسد خلود ابدى به معناى بى نهايت بودن با موازين قرآن و عقل و با عدل الهى منافات داشته باشد، از جمله آیه 40 سوره شوری که بر برابرى جزا با گناه تأکید فرموده یا آیه 16 طور که به این مسئله اشاره دارد که تنها نسبت به آنچه انجام داده ايد جز داده مى شويد.
با این اوصاف آیا روزی آتش جهنم خاموش می شود؟

برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه کرد:

پاسخ شبهه، خالق بودن و کمال مطلق

موضوع: 

خدا خالق است چون اگر نباشد کمال مطلق نیست و نقص خواهد داشت، و برای خالق بودن نیازمند مخلوقات هست؟ و در نتیجه با کمال مطلق بودن او سازگار نیست؟ چون برای اینکه کامل باشد نیازمند غیر بوده، و در ذات خودش کامل نیست.

برتری؛ علماء و پیامبران

موضوع: 

بسیاری از علمای اسلام همچون آیت الله قاضی دارای مقامات والا و حتی کراماتی بوده اند، با توجه به اینکه همه انبیا در یک سطح علم و عصمت قرار نداشتند آیا می توان گفت که چنین علمایی از برخی انبیا گذشته برتری بوده اند؟

چادر و تعصب

موضوع: 

آیا این درست است که بگوییم اگر چادرت را برداری همه ی دینت از دست رفته؟ آیا باید نسبت به چادر اینقدر تعصب داشت؟ بنده را در برتر بودن چادر توجیه کنید.
و این که آیا می توان از روی تقیه برای تاثیرگذاری روی افکار یک جمع، از چادر دست کشید؟

حجاب؛ محدوده، زمان و مکان

موضوع: 

اگر فلسفه حجاب، امنیت زن و تحریک نشدن مرد است که در کشورهای غربی آشکار بودن موها بدون آرایش، کاملا پوشش معمولی بوده و نه امنیت کسی را به خطر می اندازد و نه کسی را تحریک می کند، آیا حجاب در آن سرزمین ها ضرورت دارد؟

برای پاسخ به این سوال توجه به چند نکته لازم است:

شبهه؛ حقوق زن و مرد

موضوع: 

اشعاری از سیمین بهبهانی در رابطه با حقوق زن در برابر حقوق مرد مطرح شده است، پاسخ آن چیست؟
حق حضانت برای تو * درد زایمان برای من
نام خانوادگی برای تو * زحمت خانواده برای من
سند خانه برای تو * بیگاری خانه برای من
چهارعقد برای تو * حسرت عشق برای من
هزارصیغه برای تو * حکم سنگ سار برای من
هوس برای تو * عفاف برای من
این بود آزادی وبرابری حقوق برای زن ومرد؟!

با توجه به موضوعات مختلفی که در این ابیات مطرح شده به هر بیت به صورت مستقل پاسخ داده میشود: