عقاید

عقاید ، خداشناسی

حضرت عیسی(ع) کجا و چگونه؟

موضوع: 

در قرآن ( آل عمران/ 47) آمده که حضرت عیسی(ع) زنده است و به آسمان ها رفته و امر بر کشندگان او مشتبه شده است.
سوال: این جایی که مسیح رفته با احوالات زمین فرق می کند و یک انسان زمینی چطور می تواند به جایی برود که با بدن او سازگار نیست؟ آیا عیسی در جهان فرشتگان است؟ آیا او می تواند در آنجا زنده بماند؟

چرا روز قیامت؟

موضوع: 

چرا باید روز قیامت وجود داشته باشد؟ انسانی که به صورت 100 درصد ساخته خداوند است و هیچ سلول مستقلی ندارد اصلا نمی تواند اختیار داشته باشد؟ نمی تواند رفتاری داشته باشد که خداوند از آن آگاه نباشد. پس وقتی اختیار ندارد چرا باید قیامت و حسابرسی در کار باشد؟

برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه بفرمایید: