عقاید

عقاید ، خداشناسی

دسترسي به قرآن امام علي (ع)

موضوع: 

سؤال:

چرا امامان شیعه، شیعیان را از وجود قرآن امام علی محروم کرده اند؟ چه اشکالی داشت با وجود عدم پذیرش عمومی، این کتاب نیز مانند سایر منابع دینی در دسترس شیعیان باشد؟

تاثیر اعمال بر نظم طبیعت

Taxonomy upgrade extras: 

آیا افکار و اعمال ما باعث تغییر در نظام طبیعت می گردد.
منظور از طبیعت : وضعیت فیزیکی زمین ، وضعیت فیزیکی موجودات و در کل وضعیت احوالات هستی
منظور از نظام : نظم وجودی مشخصات فوق الذکر
اما منظور از اعمال و افکار : اعمال و افکار قبح و حسن می باشد. همچنین اندازه و کیفیت آن نیز چقدر تاثیر گذار است؟