عقاید

عقاید ، خداشناسی

معاد و اهدای عضو

موضوع: 

حشر انسانهایی که در این دنیا اعضای آنها به دلیل مرگ مغزی اهداء شده، چگونه خواهد بود؟

این مساله در گذشته و به نوع دیگری مطرح شده است؛ بطوری که اگر اجزاء بدن انسانی جزو بدن دیگری شود، مانند اینکه در قحطی کسی از فرط گرسنگی، اعضای انسان دیگری را بخورد یا بعد از مرگش خوراک حیوانات شود. در اینصورت معاد جسمانی شخصی که اعضای بدنش جزو بدن دیگری شده، چطور خواهد بود؟ در گذشته از این سوال یا شبهه به «شبهه آکل و ماکول» تعبیر شده است.

امّی بودن پیامبر(ص)

موضوع: 

امی بودن پیامبر(صلی الله علیه و آله) به معنی این است که سواد خواندن یا نوشتن نداشتند یا میتوانستند بخوانند اما به اذن الهی و بنابر دلایلی نمیخوانند و نمینوشتند؟

«امّی» از ماده «امّ» به معنای اصل و اساس یک چیز است(1) به همین خاطر به مکه «ام القری» گفته میشود چرا که زمین از تخت آن گسترده شده است(2) و همچنین به کسی که درس نخوانده «امی» گفته می شود چراکه بر اصل درس نخواندن همانطور که از مادر متولد شده باقی مانده است.(3)

حدود حجاب

موضوع: 

حدود حجاب از نظر قرآن چقدر است؟ آیا فلسفه ی این حجاب، فقط جلوگیری از تحریک جنس مخالف است؟ یا اینکه دلایل دیگری هم دارد؟
آیا این حکم متعلق به شرایط آن زمان که مردان هوسران بوده اند نیست؟ امروزه اگر چند سانتی متر از بالای مچ دست یا فقط کمی از موی زنان آشکار باشد. آیا واقعا باعث تحریک مردان میشود؟مثلا شنیدم که در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) برای زنان و مردان نامحرم، مکالمه تا بیش از 3 کلمه حرام بوده، اما امروزه به اقتضای زمانه این محدودیت برداشته شده است.

برای پاسخ به این سوال توجه به چند نکته لازم و ضروری است:

کعبه، مکان امن

موضوع: 

قرآن کریم در آیه 96 آل عمران در وصف اولین خانه ای که برای پرستش خدا تعیین شد تعبیر «بکّه» را به کار می برد، و هر کسی وارد آن شود را در امان میداند: «مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا». اگر این منطقه ای که الان کعبه در آن قرار دارد همان منطقه ای است که خداوند گفته امن است پس این کشته های حادثه جرثقیل و مانند آن چیست؟
به نظر میرسد همه انسان های گذشته در 300 سال از بین رفته اند و انسان های جدیدی جای آنها را گرفته اند، و جای حقیقی خانه خدا را تغییر داده اند.

برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه بفرمایید: