عقاید

عقاید ، خداشناسی

معاد و اهدای عضو

موضوع: 

حشر انسانهایی که در این دنیا اعضای آنها به دلیل مرگ مغزی اهداء شده، چگونه خواهد بود؟

این مساله در گذشته و به نوع دیگری مطرح شده است؛ بطوری که اگر اجزاء بدن انسانی جزو بدن دیگری شود، مانند اینکه در قحطی کسی از فرط گرسنگی، اعضای انسان دیگری را بخورد یا بعد از مرگش خوراک حیوانات شود. در اینصورت معاد جسمانی شخصی که اعضای بدنش جزو بدن دیگری شده، چطور خواهد بود؟ در گذشته از این سوال یا شبهه به «شبهه آکل و ماکول» تعبیر شده است.

امّی بودن پیامبر(ص)

موضوع: 

امی بودن پیامبر(صلی الله علیه و آله) به معنی این است که سواد خواندن یا نوشتن نداشتند یا میتوانستند بخوانند اما به اذن الهی و بنابر دلایلی نمیخوانند و نمینوشتند؟

«امّی» از ماده «امّ» به معنای اصل و اساس یک چیز است(1) به همین خاطر به مکه «ام القری» گفته میشود چرا که زمین از تخت آن گسترده شده است(2) و همچنین به کسی که درس نخوانده «امی» گفته می شود چراکه بر اصل درس نخواندن همانطور که از مادر متولد شده باقی مانده است.(3)