آیا بر روی فرشی که چند قطره مشروب ریخته باشد میتوان نماز خواند.؟

آیا بر روی فرشی که چند قطره مشروب ریخته شده باشد میتوان نماز خواند . اگر در یک اتاق یک نفر در حال خوردن مشروب باشد ما همان لحظه و چند قدم آنور تر نماز بخوانیم نماز ما درست است