احکام شرعی

Taxonomy upgrade extras: 

با سلام خدمت مرجع محترم.
ببخشید دو سؤال برای ما پیش آمد:
1- مسافری در کرج قصد 10 روزه نموده و هر روز صبح برای کار به تهران میرود و غروب برمیگرددوضعیت نماز و روزه او در کرج و تهران چگونه است؟

2- شخصی در تهران منزلی اجاره نموده و برای کار هر روز به کرج میرود و غروب برمیگردد. وضعیت نماز و روزه او در تهران و کرج چگونه است؟

با تشکر

14/12/89