ولایت پدر بر فرزند

image: 
چرا تصرف پدر در مال فرزند مجاز است ولي مادر چنين نيست؟

چرا تصرف پدر در مال فرزند مجاز است ولي مادر چنين نيست؟

اولا: پدر به واسطه ولايتی كه بر فرزند دارد می تواند در مال او تصرف نمايد. تمامي هزينه های زندگی فرزند بر عهده پدر است، هم چنين وظيفه تربيت او، همه در شرع اسلام از وظايف و تكاليف مرد محسوب می شود؛ لذا ساير قوانين هم بر مبنای وظايف و تكاليف ديگر وضع شده است.
اما در خانواده ها معمولا ارتباط بر مبنای حقوق و قانون صرف نيست، و معمولا خانواده ها با يكديگر تعاملات اخلاق مدارانه دارند و به همين دليل است كه معمولا فرزندان به برداشت والدين از اموال خود اعتراضی نمی كنند.
ثانيا: پدر حق هر تصرفی در مال فرزند را ندارد، به اين معنا كه اين تصرف بايد در راستای منفعت و برای فرزند باشد و پدر نمی تواند از مال فرزندش برای خودش بر دارد. مثلا اگر فرزند صغيری دارد كه به اين فرزند ارثی ـ مثلا از طريق مادر يا ... ـ رسيده و يا كسی چيزی به فرزندش بخشيده، پدر می تواند برای نفقه فرزند و يا سرمايه گذاری برای او و در جهت مخارج فرزند از مال فرزند بردارد و در آن تصرف نمايد. اما اينگونه نيست كه پدر اجازه داشته باشد از مال فرزندش برای خودش بردارد. حتي اگر فرزندش بالغ و بزرگ باشد هم بايد با رضايت فرزندش از مال او برای خودش بردارد ـ البته تامين مخارج والدين نيازمند بر فرزند واجب است ـ اما اگر اينگونه نبود و پدر خواست از مال پسرش چيزی برای خودش بر دارد او بايد رضايت داشته باشد.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: