واژه «الله»

image: 
می خواستم بدانم کلمه «الله» در ادبیات عربی مونث محسوب می شود یا مذکر؟

می خواستم بدانم کلمه «الله» در ادبیات عربی مونث محسوب می شود یا مذکر؟

در باره خداوند متعال مسئله جنسيت مطرح نيست، زيرا خدا جسم و جنس ندارد كه مذكر يا مونث باشد. مذکر يا مونث بودن، مربوط به موجوداتي است که دارای جسم و جنس بوده و توليد مثل دارند، در حالي که خدا از جسم و عوارض جسمانی منزه می باشد.
اگر پرسیده شود چرا ضماير و اوصافي که در قرآن در باره خدا به کار برده شده به صورت مذکر است؟ باید گفت قرآن کريم به زبان عربي نازل شده است. بايد قواعد ادبيات عرب در آن رعايت گردد. استعمال ضمير مذكر در باره خداوند هم به سبب مطابقت با قواعد زبان عربي مي باشد، چون در زبان عرب اسامى خدا مانند: «الله» و «رحمان» از نظر لفظی مذكر مجازی محسوب می شود.
طبق قواعد ادبيات، بايد صفت با موصوف و ضمير با مرجع ضمير مطابقت نمايد؛ از اين رو صفاتى كه در قرآن براى خداوند آورده شده يا ضمايری كه به اسامی و اوصاف خداوند ارجاع داده شده، مذكر است.
بنابراين؛
لفظ جلاله «الله» و يا «رحمان» و... مذكر حقيقى نيستند، زيرا مذكر حقيقى آن است كه در برابر آن جنس ماده وجود داشته باشد. چنين چيزى در مورد خداوند وجود ندارد. اين الفاظ، مذكر مجازى اند. طبق قواعد ادبيات عرب، اوصاف و ضماير آن بايد مذكر باشند. مطابقت بدان معنا نيست كه خداوند مذكر و داراى جنس است يا اين که جنس مذکر برتر است، بلكه صرفا تبعيت از ادبيات عرب است كه چنين اقتضايى دارد.(1)

پی نوشت:
1. برای آگاهی بیتشر ر.ک: صرف ساده، سید محمد رضا طباطبایی، قم، دارالعلم، 1388ش، ص 145و28.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: