نسخ در تورات و انجیل

image: 
آیا نسخ آیات در کتب آسمانی دیگر هم بوده است؟

آیا نسخ آیات در کتب آسمانی دیگر هم بوده است؟

در خصوص نسخ در شرایع دیگر بله برخی موارد از نسخ گزارش شده است.

مثلا این موارد از نسخ در تورات وجود دارد:
1. «در تورات باب چهارم از سِفر اعداد، عدد 2-3 چنين آمده است:
خداوند موسي و هارون را خطاب کرده، گفت: به تعداد بني قهات از ميان بني لاوي برحسب قبايل آنان و خاندان پدرانشان بگير که از سي ساله به بالا تا پنجاه ساله، وارد سپاه شوند و در خيمه اجتماع کار کنند.
ولي به طوري که در باب هشتم از همان سفر اعداد، عدد 23-24 آمده است، اين حکم نسخ شده و شرط سني پذيرش در خيمه اجتماع، بيست و پنج سال تعيين شده است. متن تورات اين است:
و خداوند موسي را خطاب کرده، گفت: اين است قانون لاويان که از بيست و پنج ساله به بالا داخل سپاه شوند تا در خيمه ي اجتماع مشغول خدمت شوند.
باز به طوري که در باب بيست و سوم از کتاب اول تواريخ بند 24-32 آمده است، اين حکم براي دومين بار نسخ گرديده و اولين سنّ قبولي در خدمت، بيست سال معين شده است، تورات در اين باره مي گويد:
اينان پسران لاوي به تعداد خاندان هاي آباء خود و رؤساي خاندان هاي آباء از آناني که شمرده شدند، برحسب شماره ي اسماي سرهاي خود بودند که از بيست ساله به بالا در عمل خدمت خانه ي خدا مي پرداختند... و براي نگه داشتن خيمه ي اجتماع و وظيفه ي برادران خود بني هارون در خدمت خانه خداوند.»(1)

2. «در باب بيست و هشتم بند 9-10 از سفر اعداد آمده است:
و در روز سبت دو بره يک ساله بي عيب و دو عشر ايفه آرد نرم سرشته شده با روغن به جهت هديه آردي با هديه ريختني آن، اين است؛ قرباني هر روز سبت سواي قرباني سوختني دائمي با هديه ريختني آن.
ولي، در باب چهل و ششم از کتاب حزقيال بند 4-5 اين حکم بدين صورت نسخ گرديده است:
و قرباني سوختني که رئيس در روز سبت براي خداوند بگذراند، شش بره ي بي عيب و يک قوچ بي عيب خواهد بود و هديه آرديش يک ايفه براي هر قوچ باشد و هديه اش براي بره ها هر چه از دستش برآيد و يک هين روغن براي هر ايفه.»(2)

و از جمله موارد نسخ در انجیل، حکم قصاص است:
در باب بيست و يکم بند 23-24 تورات درباره ي قصاص چنين آمده است:
و اگر اذيتي ديگر حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده! چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه.
اما اين حکم يعني قصاص نيز در شريعت عيسي (عليه السّلام) نسخ شده است چنان که در انجيل متي باب پنجم بند 28-29 به طور کلي از قصاص نهي شده است و مي گويد:
شنيده ايد که گفته شده است، چشم به چشم و دندان به دندان ليکن من به شما مي گويم. با شرير مقاومت مکنيد، بلکه هر کس به رخساره راست تو طپانچه زند، ديگري را نيز به سوي او بگردان و اگر کسي با تو دعوا کند و قباي تو را بگيرد، عباي خود را نيز بدو واگذار.(3)

پی نوشت ها:
1. خوئی، سيدابوالقاسم(ره)، بیان در علوم و مسائل کلی قرآن (فارسی)، سازمان چاپ و انتشارات، ج 1، ص 351.
2. پیشین، ص 352.
3. پیشین، ص 353.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: