نام فرشتگان در قرآن

image: 
نام چند فرشته در قرآن آمده است؟

نام چند فرشته در قرآن آمده است؟

اسامی فرشتگانی که در قرآن آمده است عبارتند از:
1. جبرئیل (روح الامین) (مأمور نزول وحی) لفظ جبرئیل سه بار در قرآن آمده است. (در سوره بقره، آیه 97 ـ 98، و سوره تحريم، آیه 4)
2. ماروت (آموزگار سحر برای دفع فتنه سحر) یك بار در قرآن آمده است. (در سوره بقره، آیه 102)
3. هاروت (آموزگار سحر برای رفع فتنه سحر) یك بار در قرآن آمده است. (در سوره بقره،‌ آیه 102)
4. میكال: یك بار در قرآن آمده است. (در سوره‌ بقره، آیه 98)
5. مالك (نگهبان جهنم): یك بار در قرآن آمده است. (در سوره زخرف، آیه 77)
6. ملك الموت (مأمور قبض روح): یك بار در قرآن آمده است. (در سوره سجده، آیه 11)
7. عتید و رقیب (مأموران ثبت اعمال خوب و بد): كه هر كدام یك بار در قرآن آمده اند. (در سوره ق، آیه 18)
8. میکائیل (سوره بقره آیه 98)
9. سکینه (آرام دهنده قلوب مومنین) (سوره فتح آيه 4)
10. رعد (فرشته موکل ابر) (سوره رعد آیه 13)
11. برق (فرشته موکل برق آسمانی) (سوره روم آیه 24)
12. سجل (سوره انبياء آیه 104)
13. قعيد (فرشته نويسنده گناهان مي‌ باشد) (سوره ق آیه 17).(1)

پی نوشت:
1. برای آگاهی بیشتر ر.ک: سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن،‏ بیروت - لبنان، 1421.ق، ج4، ص78-80.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: