اخبار بعد از مرگ

image: 
یا فردی که از جهت پزشکی مرده است، امکان دارد که دو باره زنده شود و در باره آنچه دیده است خبر دهد؟ آیا می توان به گفته‌ های او اعتماد کرد؟

آیا فردی که از جهت پزشکی مرده است، امکان دارد که دو باره زنده شود و در باره آنچه دیده است خبر دهد؟ آیا می توان به گفته‌ های او اعتماد کرد؟

این مسئله، دارای سه جنبه مترتب بر هم است.
نخست، امکان چنین رویدادی آن هم از نظر دینی.
دوم، امکان صدق فردی که از نظر پزشکی مرده است، در مورد رویدادهایی که در عالم برزخ دیده است.
سوم، اثبات صحت ادعاهایی که فرد نموده است.

از نظر جنبه نخست، پاسخ مثبت است.
زیرا به قول علما، بهترین دلیل برای اثبات امکان یک مسئله، تحقق آن است.
به بیان دیگر، برای اینکه بدانیم تحقق رویدادی ممکن است، بهترین روش این است که بدانیم محقق نیز شده است یا خیر.
با مراجعه به متون اصیل دینی متوجه می شویم که چنین رویدادهایی اتفاق افتاده است. مواردی از زنده شدن دوباره مردگان(از نظر پزشکی) در متون دینی گزارش شده است. افرادی همچون عزیر پیامبر بنی اسرائیل یا اصحاب کهف که بر اساس گزارش قرآن کریم مرده بودند و دو باره روح به بدن ایشان متعلق شد و زنده شدند.

از نظر جنبه دوم، پاسخ محکمی از متون اصیل دینی به دست نمی آید.
یعنی در متون اصیل، آیه و روایتی نداریم که گویای آن باشد که شخص زنده شده از رویدادهای عالم برزخ و هنگام مرگش حکایت کند.

از نظر جنبه سوم، باز هم دلیل محکمی برای اثبات چنین مسئله ای نداریم.
یعنی نمی توان اثبات کرد ادعاهایی که چنین شخصی از رویدادهای زمان مرگش دارد، صادق است یا ناشی از اشتباه اوست و یا حتی دروغ است.

البته این بدان معنا نیست که توصیفاتی از عالم برزخ در روایات نداریم، بلکه حتی ممکن است ادعاهایی که چنین افرادی از عالم برزخ دارند به صورت جزئی یا کلی، مطابق با توصیفات روایات باشد،
ولی نکته مهم این است که در روایات، نه به صورت خاص بر چنین اتفاقی و حکایتی دلیل معتبر داریم و نه به صورت عام بیان شده که وقتی شخصی از آن دنیا برای شما خبر آورد آن را قبول کنید.
مگر این که آن شخص، از اشخاص مورد اعتماد از نظر صدق و دقت باشد، مانند پیامبران.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: